Skip to main content

Zespół do obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych Nr 1
w Warszawie

                                   Logo bip

 • kwiat na łące
 • kwiat na łące
 • kwiat na łące
 • kwiat na łące
06 październik 2023 | Webmaster | ZPOW NR 1

Zadania

 1. ZADANIA ZESPOŁU DO OBSŁUGI PLACÓWEK OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZYCH NR 1

 • Opracowywanie projektów planów finansowych placówek opiekuńczo-wychowawczych, które obsługuje Zespół oraz ich zmian.
 • Prowadzenie rachunkowości Zespołu i placówek.
 • Przygotowanie i prowadzenie postępowań o udzielenie zamówień publicznych dla Zespołu i placówek.
 • Dbałość o stan techniczny, wyposażenie, racjonalne gospodarowanie mieniem przekazywanym Zespołu i placówkom.
 • Prowadzenie spraw kadrowych pracowników Zespołu i placówek.
 • Koordynowanie czynności inwentaryzacyjnych składników majątkowych.
 • Sporządzanie sprawozdań finansowych i budżetowych Zespołu i placówek.
 • Dokonywanie zakupów towarów i usług koniecznych do funkcjonowania Zespołu do obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych Nr 1 i placówek opiekuńczo-wychowawczych obsługiwanych przez Zespół.
 • Szczegółowe zadania Zespołu określone w Regulaminie Organizacyjnym.

Zespół do obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych Nr 1 realizując swoje zadania współdziała z organami administracji samorządowej, administracji rządowej oraz organizacjami pozarządowymi oraz innymi instytucjami i osobami działającymi na rzecz dziecka i rodziny.

Celem powołania Zespołu do obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych Nr 1 jest usprawnienie funkcjonowania jednostek obsługiwanych.

Nasi partnerzy