ZADANIA ZESPOŁU DO OBSŁUGI PLACÓWEK OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZYCH NR 1

  • Opracowywanie projektów planów finansowych placówek opiekuńczo-wychowawczych, które obsługuje Zespół oraz ich zmian.
  • Prowadzenie rachunkowości Zespołu i placówek.
  • Przygotowanie i prowadzenie postępowań o udzielenie zamówień publicznych dla Zespołu i placówek.
  • Dbałość o stan techniczny, wyposażenie, racjonalne gospodarowanie mieniem przekazywanym Zespołu i placówkom.
  • Prowadzenie spraw kadrowych pracowników Zespołu i placówek.
  • Koordynowanie czynności inwentaryzacyjnych składników majątkowych.
  • Sporządzanie sprawozdań finansowych i budżetowych Zespołu i placówek.
  • Dokonywanie zakupów towarów i usług koniecznych do funkcjonowania Zespołu do obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych Nr 1 i placówek opiekuńczo-wychowawczych obsługiwanych przez Zespół.
  • Szczegółowe zadania Zespołu określone w Regulaminie Organizacyjnym.

Zespół do obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych Nr 1 realizując swoje zadania współdziała z organami administracji samorządowej, administracji rządowej oraz organizacjami pozarządowymi oraz innymi instytucjami i osobami działającymi na rzecz dziecka i rodziny.

Celem powołania Zespołu do obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych Nr 1 jest usprawnienie funkcjonowania jednostek obsługiwanych.