ikona domkuul. Nowogrodzka 75
02-018 Warszawa
email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

ikona statutuSTATUT

 Dom Dziecka Nr 15 im ks. G.P. Baudouina jest  placówką opiekuńczo-wychowawczą typu specjalistyczno-terapeutycznego sprawującą opiekę nad dzieckiem o indywidualnych potrzebach, w szczególności:

 • legitymującym się orzeczeniem o niepełnosprawności albo orzeczeniem o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności;
 • wymagającym stosowania specjalnych metod wychowawczych i specjalistycznej terapii;
 • wymagającym wyrównania opóźnień rozwojowych i edukacyjnych;

Placówka o której mowa, zapewnia zajęcia wychowawcze, socjoterapeutyczne, korekcyjne, kompensacyjne, logopedyczne, terapeutyczne, rekompensujące braki w wychowaniu w rodzinie i przygotowujące do życia społecznego, a dzieciom niepełnosprawnym także odpowiednią rehabilitację i zajęcia rewalidacyjne.

Kontrole sprawuje Prezydent Miasta Stołecznego Warszawy oraz Wojewoda Mazowiecki w zakresie określonym ustawą o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.


KADRA


Placówką kieruje Dyrektor Zespołu do obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych Nr 1 w Warszawie przy  ul. Św. Bonifacego 81 przy pomocy st. wychowawcy pełniącego funkcję koordynatora w placówce.

W Domu pracuje wykwalifikowana kadra, która zapewnienia dzieciom poczucie bezpieczeństwa, opiekę i wychowanie.

Pracę wychowawców wspomagają opiekunki oraz specjaliści zatrudnieni w Zespole tj. psycholog, pedagog, pracownik socjalny, instruktor terapii zajęciowej, logopeda, rehabilitant.

Dom realizuje następujące cele i zadania:

 • zapewnia dziecku całodobową opiekę i wychowanie oraz zaspokaja jego niezbędne potrzeby w szczególności emocjonalne, rozwojowe, zdrowotne, bytowe, społeczne i religijne, a dzieciom niepełnosprawnym i o specjalnych potrzebach rozwojowych specjalnych metod wychowawczych i odpowiedniej terapii.
 • sporządza diagnozę psychofizyczną dziecka i rozpoznaje jego sytuację rodzinną oraz ustala wskazania do pracy z dzieckiem i jego rodziną,
 • realizuje przygotowany we współpracy z asystentem rodziny plan pomocy dziecku,
 • umożliwia kontakt dziecka z rodzicami i innymi osobami bliskimi, chyba że sąd postanowił inaczej,
 • podejmuje działania w celu powrotu dziecka do rodziny,
 • zapewnia dziecku dostęp do kształcenia dostosowanego do jego wieku i możliwości rozwojowych,
 • obejmuje dziecko działaniami terapeutycznymi,
 • zapewnia kwotę pieniężną do własnego dysponowania przez dziecko od piątego roku życia, której wysokość, nie niższą niż 1 % i nie wyższą niż 8 % kwoty, o której mowa w art. 80 ust. 1 pkt 2 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej ustala co miesiąc dyrektor placówki,
 • zapewnia korzystanie z przysługujących świadczeń zdrowotnych,