Zespół do obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych Nr 1 przy ul. św. Bonifacego 81 w Warszawie jest jednostką samorządową m.st. Warszawy utworzone Uchwałą 
NR LV/1375/2017 Rady m.st. Warszawy z dnia 21 września 2017 r.

Zespół do obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych Nr 1 od 1 marca 2018 roku zapewnia wspólną obsługę administracyjną, finansową, organizacyjną i prawną następującym jednostkom organizacyjnym m.st. Warszawy:

1) Pogotowiu Opiekuńczemu Nr 1 przy ul. Henryka Dembińskiego 1 w Warszawie;
2) Pogotowiu Opiekuńczemu Nr 2 im. Józefa Czesława Babickiego przy ul. św. Bonifacego 81 w Warszawie;
3) Domowi Dziecka Nr 12 przy ul. Tarczyńskiej 27 w Warszawie;
4) Ośrodkowi Wspomagania Rodziny przy Al. Niepodległości 132/136 m. 46 w Warszawie;
5) Domowi Dziecka Nr 9 im. Lidii i Adama Ciołkoszów przy ul. Korotyńskiego 13 w Warszawie;
6) Domowi Dziecka Nr 15 im. ks. G. P. Baudouina przy ul. Nowogrodzkiej 75 w Warszawie


Szczegółową organizację pracy oraz zasady funkcjonowania Zespołu do obsługi Placówek Opiekuńczo Wychowawczych Nr 1 określa Regulamin Organizacyjny ww. Zespołu.

Obszarem działania Zespołu do obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych Nr 1
jest m.st. Warszawa.

Nadzór nad działalnością Zespołu do obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych Nr 1 sprawuje Prezydent m.st. Warszawy przy pomocy Biura Pomocy i Projektów Społecznych.